Договір-оферта

Home » Абонентам » Нормативна база » Договір-оферта

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

м.Рівне

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Оператор — Товариство з обмеженою відповідальністю “Рінет”, яке володіє власною мережею та обслуговує її. Згідно рішення НКРЗ від 17.03.2011р. №114 Оператор включений до реєстру операторів,провайдерів телекомунікацій за № 2068.
Абонент — особа, що уклала з Оператором Договір.
Договір — договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається між Оператором та Абонентом.
Послуги — послуги з доступу до мережі Інтернет, що надаються Оператором Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах.
Правила — правила надання послуг з доступу до мережі Інтернет Товариства з обмеженою відповідальстю “Рінет”.
Особовий кабінет — WEB-сторінка, що знаходиться за веб-адресою https://stat.rinet.rv.ua , яка містить інформацію про об’єм отриманих абонентом послуг та про стан Особового рахунку. З даної сторінки Абонент може керувати Послугами.
Особовий рахунок — унікальний ідентифікатор Абонента, згідно якого здійснюється оплата послуг .
Тарифний план — затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їхнього застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Оператора.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір розроблено та затверджено у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 29.11.2012 р. №624, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про звернення громадян», інших актів законодавства.
1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам послуг доступу до мережі Інтернет.
1.3. Послуги надаються Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, є початок фактичного користування Абонентом Послугами Оператора.
1.4. Тарифні плани та зміни до них оприлюднюються на веб-сайті Оператора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор підключає обладнання Абонента до своєї мережі і надає йому платні послуги з доступу до мережі Інтернет (далі – Послуги), Абонент приймає і в повному обсязі оплачує дані послуги згідно обраного тарифного плану та умов даного Договору.
2.2. Абонент може скористатися додатковими послугами, сервісами або ремонтними роботами, якщо такі присутні і надаються Оператором.
2.3. Місце надання послуг по даному Договору – м.Рівне

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Абонент подає заявку в усній або електронній формі через веб-сайт Оператора.
3.2 Оператор при технічній можливості згідно заявки організовує лінію зв’язку від свого обладнання до обладнання Абонента.
3.3. Обладнання Абонента повинно відповідати вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій визначених законодавством;
3.4. Надання послуги розпочинається після повної організації технічної можливості надавати послугу та згоди Абонента.
3.5. При виникненні Пошкоджень телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій Оператор усуває їх у строки передбачені нормативно-правовими документами у сфері телекомунікацій
3.6. Уся інформація що стосується надання послуг(зміну тарифів на послуги, заміну мережевого ідентифікатора, що надається споживачу, перерви у роботі телекомунікаційних мереж під час проведення планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт,
аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання послуг, скорочення переліку або припинення надання послуг відповідно до законодавства та умов договору, припинення діяльності з надання послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо використання кінцевого обладнання та ін.) доноситься Абоненту шляхом її публікації на офіційному веб-сайті Оператора або ж з допомогою телефонного дзвінка

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Оператор зобов’язується:
4.1.1. Надавати замовлені Абонентом Послуги, у відповідності до умов цього Договору, Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. № 295 (надалі за текстом — Правила), інших нормативно-правових актів України,  а також із дотриманням встановлених значень показників якості, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012р. № 803.
4.1.2. Усувати причини, що викликають погіршення якості або відсутність Послуг протягом 5-х робочих днів з моменту отримання повідомлення про це від Абонента.
4.1.3. Проводити відшкодування абонентської плати (за весь період ненадання послуги) згідно номрмативно-правових актів у сфері телекомунікацій України, якщо пошкодження комунікацій не з вини Абонента не усунуто протягом 5-х робочих днів з моменту отримання повідомлення про це від Абонента.
4.1.4. Надавати Абоненту безкоштовну консультаційну підтримку по технічним питанням щодо користування послугами за телефоном технічної підтримки.
4.1.5. Розглядати звернення та претензії Абонента щодо якості Послуг у строки, передбачені чинним законодавством України, та інформувати його про результати розгляду.
4.1.6. Інформування споживача про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит споживача).
4.1.7. Попередження споживачів про скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості.
4.1.8. Ведення обліку обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірность.
4.1.9. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасне інформування споживача про їх зміну.
4.1.10. Інші обов’язки відповідно до законодавства.
4.2. Оператор має право:
4.2.1 Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на веб-сайті і розміщення там же відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.
4.2.2. Самостійно установлювати та в односторонньому порядку змінювати вартість (ціну) послуг, з обов’язковим попереднім повідомленням про це Абонента не пізніше ніж за 7 днів до початку введення в дію нових тарифів шляхом оголошення їх на web-сайті Оператора .
4.2.3. Тимчасово припиняти надання Послуг у зв’язку з проведенням профілактичних, ремонтних чи інших робіт. Тимчасове припинення надання Послуг не повинно перевищувати терміни, передбачені нормативно-правовими актами України.
4.2.4. Припинення у встановленому законодавством порядку надання послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.
4.2.5. Скорочення переліку, тимчасове припинення або припинення надання послуг відповідно до умов Договору та Закону України “Про телекомунікації”
4.2.6. Непідключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання споживача у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
4.2.7. Направляти в адресу Абонента SMS повідомлення, повязані з наданням послуг, а також SMS повідомлення рекламного чи інформаційного характеру, що стосуються проведення Оператором різного роду заходів та акцій.
4.2.8. Демонтувати Абонентську лінію після припинення дії Договору.
4.2.9. Інші права відповідно до чинного законодавства України.
4.3. Абонент зобов’язується:
4.3.1. Ознайомитись з Договором про надання телекомунікаційних послуг, Тарифами, дотримуватись та виконувати їх вимоги і вимоги нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій.
4.3.2. Своєчасно оплачувати Послуги в повному обсязі, відповідно до умов встановлених даним Договором та обраним тарифним планом.
4.3.3. Не надавати отримані від Оператора послуги у комерційних цілях Третім особам.
4.3.4. Не допускати використання послуг Оператора з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок або посягає на честь і гідність громадян.
4.3.5. Забезпечувати уповноваженим працівникам Оператора вільний доступ до розподільчої мережі будинку для проведення і подальшого обслуговування лінії звязку Абонента та обладнання Оператора.
4.3.6. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит оператора про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг;
4.3.7. Інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.
4.4. Абонент має право:
4.4.1. Своєчасне отримання замовлених послуг встановленої якості;
4.4.2. Замовити або змінити вид послуги з числа запропонованих Оператором, шляхом подання письмової заяви Оператору або за допомогою особового кабінету https://stat.rinet.rv.ua.
4.4.3. На несплату абонентної плати за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення оператором граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини споживача, з дати реєстрації оператором, провайдером відповідної заяви (усної чи письмової);
4.4.4. Відмовитися від надання послуг та вимагати припинення дії Договору у встановлених цим Договором випадках (п.п. 4.3.2 цього Договору).
4.4.5. На отримання від оператора, провайдера відомостей щодо наданих послуг у порядку, встановленому законодавством;
4.4.6. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання оператором, провайдером обов’язків, передбачених договором або законодавством;
4.4.7. Інші права відповідно до чинного законодавства України.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата Послуг здійснюється на умовах діючих тарифів Оператора і залежить від обраного Абонентом тарифного плану.
5.2. Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану, час дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.
5.3. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У такому разі тарифи на зміну тарифного плану вказуються Оператором в умовах Тарифного плану або ж на web-сайті Оператора.
5.4. Абоненти здійснюють оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів, банківських установ та іншими вказаними Оператором способами.
5.5. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Платежі, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Оператором не компенсуються і не відшкодовуються..

6. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.
6.2. Цей Договір може бути розірвано будь-якою зі сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом Договору та законодавством україни.
6.3. З ініціативи Абонента:
6.3.1. Незгоди із запропонованою Оператором зміною вартості(ціни) Послуг;
6.3.2. Недотримання Оператором контрольних термінів усунення причин погіршення або відсутності Послуг (п.п. 2.1.2 );
6.3.3. В зв’язку зі зміною місця проживання.
6.3.4. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Оператора за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні
6.4. З ініціативи Оператора:
6.4.1. У разі якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не відновив користування послугою.
6.4.2. З інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.
6.5. Про намір розірвати Договір з власної ініціативи Абонент повинен повідомити Оператора письмово.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та (або) чинним законодавством України.
7.2. Відповідальність та ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо інформації отриманої (переданої) в мережі Інтернет та не несе відповідальність за її зміст, а також будь-які наслідки її використання.
7.3. Оператор не несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії на території квартири (житлового приміщення/будинку).
7.4. Оператор не несе відповідальності за невчасне зарахування коштів, чи затримку надходження інформації про здійснення платежів Абонента установами банків

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання договірних зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили запобігти яким неможливо. До обставин непереборної сили відносяться землетрус, повінь, гроза, пожежа, страйк, надзвичайний або воєнний стан, постанови або розпорядження органів влади тощо. Дія форс-мажорних обставин підтверджується компетентним органом у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Сторона, яка у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, не має можливості виконати умови даного Договору, зобов’язана повідомити іншу Сторону про початок чи закінчення дії таких обставин протягом 3 днів.

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі суперечки, щодо даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. У випадку неможливості дійти згоди шляхом переговорів, спір між сторонами вирішується в судовому порядку, встановленого чинним законодавством України.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Абонент дає свою згоду на обробку Оператором його персональних даних, погоджуючись з умовами надання послуг.
10.2. Абонент, починаючи користуватися послугами Оператора, погоджується з тим, що Оператор має право використовувати і обробляти його персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства України і в рамках надаваних Послуг за даним Договором.
10.3. Абонент погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у випадках передбачених чинним законодавством України..

11.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.2. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Корпоративному Інтернет-сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

12.РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ТзОВ «РІНЕТ»
м. Рівне вул Д. Галицького 19 оф. 309
р /р № 26006301819 в АТ«Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805; код ЄДРПОУ 37131015;
ІПН 371310117161
телефони: (0362)420-313
ел.адреса: info@rinet.rv.ua