Абонентський договір

Home » Абонентський договір
Публічний абонентський договір з надання послуг цифрового телебачення Oll.tv

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Рінет”, (надалі – “Агент”), що діє на підставі Агентського договору від _1 березня 2015р. від імені, в інтересах та за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “Діджітал Скрінз” (надалі – “Провайдер”), керуючись статтями  633 та 634  Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені Провайдера надання послуги “OLL.TV”, як вони визначені нижче, на умовах, встановлених у цьому публічному договорі (далі – “Договір”).

1. Визначення термінів
У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
1.1. Абонент – фізична особа, якій надано можливість отримувати Сервіс Провайдера на умовах цього Договору.
1.2. Домашня сторінка – персональна сторінка Абонента в системі самообслуговування Агента
(https://rinet.rv.ua), з якої, за наявності технічної можливості, Абонент може управляти (змінювати пакети Сервісу, замовляти додаткові послуги тощо) послугою «OLL.TV» (далі – “Послуга”), а також відслідковувати статистику користування телекомунікаційними послугами Агента та Сервісом Провайдера.
1.3. Плата – абонентна плата та інші платежі за Сервіс Провайдера, яка сплачується Абонентом Агенту відповідно до чинних тарифів Провайдера згідно умов цього Договору.
1.4. Телекомунікаційна мережа – телекомунікаційна мережа Агента.
1.5. Заявка – документ на підставі якого Абонент замовляє Сервіс та приєднується до цього Договору. Подана Абонентом Заявка разом з цим Договором визначає умови отримання Сервісу, зокрема спеціальні умови отримання Сервісу.
1.6. Особовий рахунок – форма індивідуального обліку платежів Абонента Агентом, яка відображає їх надходження та витрачання на оплату телекомунікаційних послуг Агента та Сервісу Провайдера.
1.7. Контент – аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються на або показ яких забезпечується через сервер Провайдера. Перегляд Контенту забезпечується через відтворення та показ Контенту (а) шляхом потокової передачі (стрімінгу) Контенту з серверу Провайдера до обладнання Абонента, що включає будь-яке обладнання, яке має доступ в мережу Інтернет, та (б) без можливості створення Абонентом цифрової копії відповідних записів (крім транзитного зберігання, що вимагається для передачі у реальному часі, наприклад у буфері даних), та (в) Контент відображається за допомогою медіа-плеєра Провайдера у тому вигляді, у якому він був поданий з сервера Провайдера. Встановлені Провайдером правила перегляду Контенту доступні за адресою: http://oll.tv/terms та на Домашній сторінці Абонента.
1.8. Програмна послуга – формування пакетів програм телеканалів та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на підставі цього Договору, що здійснюється Провайдером на підставі належних йому ліцензій провайдера програмної послуги (з переліком ліцензій Провайдера та повним переліком телеканалів можна ознайомитись на сайті https://rinet.rv.ua). Умови користування Програмною послугою визначаються цим Договором.
1.9. Сервіс – послуга Провайдера, що включає (і) доступ до перегляду Контенту та (і) Програмну послугу. Сервіс надається як єдина послуга. Сервіс надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Сервісу можливе виключно за наявності підключення до мережі Інтернет та абонентського Обладнання (зокрема, STB), що знаходиться за адресою підключення Абонента, та виключно в межах території України. Сервіс надається під назвою «OLL.TV».
1.10. Set Top Box або STB – абонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Сервісу (далі також – “Обладнання”). Перелік Обладнання та технічні вимоги для доступу до Сервісу встановлюються Провайдером. Обладнання не може бути підключене за іншою адресою, ніж вказано в Заявці або до іншої телекомунікаційної мережі, ніж Телекомунікаційна мережа Агента.
1.11. Розрахунковий період – один календарний місяць.
1.12. Одиниця вимірювання Сервісу – одна доба.
1.13. Білінгова система – програмно-апаратний комплекс Агента, що використовується для обліку Абонентів, а також угод з продажу Абонентам товарів та послуг, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.
1.14. Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі, відповідають визначенням, встановленим законодавством України.

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно до умов цього Договору Абонент замовляє відповідний пакет Сервісу Провайдера та оплачує його за чинним тарифом, а Провайдер надає замовлений Абонентом пакет Сервісу, у випадку виконання Абонентом вимог, визначених в цьому Договорі, зокрема п.3.1. Договору.
2.2. Для замовлення Сервісу Абонент підписує та подає Агенту Заявку. З моменту подання Заявки Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору, погодився з ними та приєднався до цього Договору, на умовах викладених у ньому.
2.3. Обраний при підключенні Абонентом пакет Сервісу зазначається в Заявці. Абонент може змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу через подання відповідних Заявок у пунктах продажу послуг Агента, через Контакт-центр Агента (телефони якого розміщено на веб-сайтах Агента https://rinet.rv.ua , або через Домашню сторінку (за наявності технічної можливості). Звернення Абонента з номеру телефону Абонента та/або через Домашню сторінку Абонента вважаються волевиявленням Абонента, та не підлягає додатковому підтвердженню у будь-який спосіб.
2.4. Агент може надавати додаткові послуги Абоненту, пов’язані з наданням Сервісу.

3. Умови та порядок надання Послуги

3.1. Право на отримання Сервісу Абонент має за умови, якщо:
3.1.1. місце надання Сервісу знаходиться в зоні покриття Телекомунікаційної мережі;
3.1.2. Абонент подав Агенту Заявку;
3.1.3. Абонент має необхідне, справне і підключене до Телекомунікаційної мережі Обладнання;.
3.1.4. Абонентом укладено з Агентом договір на отримання телекомунікаційних послуг швидкісного широкосмугового доступу до Інтернету,
3.1.5. Абонент не має заборгованості за надані Агентом телекомунікаційні послуги;
3.1.6. Абонент не має заборгованості за наданий Провайдером Сервіс.
3.2. Оплата за Сервіс Провайдера Абонентом проводиться одночасно (єдиним платежем) з оплатою телекомунікаційних послуг Агента. Вартість пакету Сервісу Провайдера за Розрахунковий період зазначається окремими рядком в рахунку за телекомунікаційні послуги Агента.
3.3. Провайдер та Агент зобов’язані забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом в ході отримання Сервісу, а також інформації, наданої Абонентом в ході приєднання або виконання умов цього Договору. Доступ до такої інформації Провайдер, Агент має право надавати в установленому законодавством порядку.
3.4. Абонент, надаючи персональні дані при приєднанні до цього Договору, дає Агенту та Провайдеру згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Сервісу, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером та Агентом третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер та Агент гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його дії для Абонента.
3.5. Абонент може придбати Обладнання у Агента. Придбане Обладнання є власністю Абонента і у разі припинення отримання Послуги придбане Обладнання Агенту не повертається.

4. Порядок розрахунків

4.1. Вартість Сервісу встановлюється Провайдером у національній валюті і доводиться до відома Абонента.
4.2. Оплата здійснюється у готівковій або безготівковій формі, за встановленими Провайдером тарифами, чинними у Розрахунковому періоді.
4.3. На підставі Заявки Агент вносить персональні данні Абонента як користувача Сервісу до Білінгової системи.
4.4. Білінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів Сервісу як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгової системи Провайдера матимуть перевагу над іншими даними.
4.5. Одиницею вартісного обліку спожитого Сервісу в Білінговій системі є гривня.
4.6. Умови цього Договору, тарифи, пакети Сервісу встановлюються Провайдером та можуть змінюватися Провайдером в односторонньому порядку. Інформація про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Сервісу надається Провайдером через Агента не пізніше ніж за 7 (сім) днів до моменту запровадження цих змін шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Агента https://rinet.rv.ua
4.7. Плата включає в себе податки та збори, встановлені чинним законодавством України.
4.8. Абонент оплачує Сервіс на умовах попередньої та/або наступної оплати в залежності від існуючого порядку оплати ним телекомунікаційних послуг Агента.
4.9. В разі несплати або сплати не в повному обсязі плати за виставленим Агентом рахунком (що включає Плату за Сервіс Провайдера та плату за телекомунікаційні послуги Агента) до 20 (двадцятого) числа місяця, що настає за Розрахунковим періодом, в результаті чого на Особовому рахунку Абонента виникла заборгованість, надання Сервісу тимчасово припиняється з 10 (десятого) числа місяця, що настає за місяцем виставлення рахунку. При цьому, Плата за Сервіс нараховується Абоненту в повному обсязі впродовж всього періоду тимчасового припинення надання Сервісу.
4.10. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком до 26 (двадцять шостого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося тимчасове припинення надання Сервісу, цей Договір з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента .

5. Права та обов’язки Абонента

5.1. Абонент зобов’язаний:
5.1.1. мати необхідне та справне Обладнання, визначене Провайдером для отримання Сервісу;
5.1.2. своєчасно оплачувати Сервіс та телекомунікаційні послуги Агента;
5.1.3. стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу, з метою уникнення призупинення тимчасового припинення надання Сервісу; не використовувати Сервіс з метою публічного показу або в комерційних цілях. Абонент зобов’язаний користуватися Сервісом лише для власного некомерційного використання, виключно за допомогою Обладнання, та без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/зберігання на будь-яких носіях Абонента), а також без права на будь-яке інше використання, окрім передбаченого цим Договором. Абонент гарантує користування Послугою, не порушуючи чинне законодавство, а також права та законні інтереси правовласників Контенту та Програмної послуги. Абонент не має права здійснювати будь-які дії, що можуть будь-яким чином підпадати під визначення ретрансляції, по відношенню до телеканалів, що включені до складу Програмної послуги.
5.1.4. при виборі перегляду Контенту та Програмної послуги, Абонент керується власним волевиявленням. Вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд.
5.1.5. виконувати умови цього Договору, зокрема, спеціальні умови отримання Сервісу, визначені у цьому Договорі та у Заявці.
5.2. Шляхом подання Заявки Абонент підтверджує, що отримав від Агента повну, достовірну та достатню інформацію про умови надання Сервісу, зокрема про спеціальні умови отримання Сервісу, що визначені у Заявці.

5.3. Абонент має право:
5.3.1. змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу.
5.3.2. розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом особистого подання Агенту письмової заяви не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання.
5.3.3. перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію у Агента або через Домашню сторінку за наявності технічної можливості.
5.3.4. звертатись у письмовій формі до Агента із заявами, повідомленнями і претензіями.

6. Права та обов’язки Агента
6.1. Агент зобов’язується:
6.1.1. прийняти від Абонента Заявку згідно з обраним Абонентом пакетом Сервісу.
6.1.2. розміщувати на веб-сайтах Агента: https://rinet.rv.ua опис Сервісу, пакети Сервісу, інформацію щодо зміни тарифів, пакетів Сервісу, умов надання Сервісу, тощо.
6.1.3. вести достовірний облік послуг, що надаються Абоненту. Відображати дані щодо обсягу спожитих послуг на Домашній сторінці Абонента (за умови наявності технічної можливості).
6.1.4. повідомляти Абоненту про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Сервісу, не менше ніж за 7 (сім) днів до такої зміни шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://rinet.rv.ua
6.1.5. забезпечити цілодобову інформаційну підтримку щодо Сервісу за номерами, визначеними Агентом на веб-сайті http://rinet.rv.ua
6.1.6. забезпечити можливість зміни пакету Сервісу за заявою Абонента.
6.2. Агент розміщує на веб-сайті https://rinet.rv.ua мови та порядок отримання додаткових послуг Агента, зокрема: підключення до послуги «OLL.TV», зміни пакетів Сервісу, налаштування обладнання та виконання інсталяційних робіт щодо Обладнання, тощо.

7. Права та обов’язки Провайдера

7.1. Провайдер зобов’язується :
7.1.1. Надавати Абоненту доступ до обраних Абонентом пакетів Сервісу.
7.2. Провайдер має право:
7.2.1. змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного пакету Сервісу;
7.2.2. змінювати умови Договору, тарифи на Сервіс шляхом оприлюднення інформації на веб-сайті Агента https://rinet.rv.ua не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до такої зміни;
7.2.3. тимчасово припиняти надання Сервісу у випадку проведення профілактичних робіт, в тому числі на Телекомунікаційні мережі, але не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин на місяць;
7.2.4. тимчасово припиняти надання Сервісу через Агента, у випадку проведення будь-яких аварійно-ремонтних робіт, в тому числі на Телекомунікаційні мережі, але не більше 48 (сорока восьми) годин на місяць;
7.2.5. через Агента має право тимчасово припинити надання Абоненту Сервісу за цим Договором за наявності підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством; через Агента має право повністю припинити надання Сервісу у таких випадках: (і) порушення Абонентом п. 5.1 цього Договору; (іі) за наявності інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством; (ііі) якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Сервісу; (iv) відзив Абонентом згоди на обробку його персональних даних; (vi) втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Провайдеру для забезпечення функціонування Сервісу, (v)у випадку порушення Абонентом вимог, передбачених правилами користування Сервісом та Контентом, визначених цим Договором.

8. Строк дії, умови припинення надання Сервісу, розірвання Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати, зазначеної у Заявці і автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цим Договором.
8.2. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком до 26 (двадцять шостого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося тимчасове припинення надання Сервісу, цей Договір з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.
8.3. Припинення з будь-яких підстав дії договору про надання телекомунікаційних послуг швидкісного широкосмугового доступу до Інтернету між Абонентом та Агентом веде до автоматичного дострокового припинення цього Договору. При цьому Провайдер/Агент не зобов’язані окремо попереджати Абонента про припинення цього Договору.
8.4. У разі використання Абонентом Сервісу з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.
8.5. Укладання цього Договору з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов, зокрема спеціальних умов отримання Сервісу, визначених у Заявці, та цьому Договорі
8.6. Абонент, який після зміни Провайдером умов Договору, тарифів, пакетів Сервісу продовжує отримувати Сервіс вважається таким, що прийняв зміни до Договору без заперечень.
8.7. Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Агента про свій намір не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати розірвання.

9. Відповідальність сторін та вирішення суперечок

9.1. Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Агенту або Провайдеру внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, що виникли вини Абонента.
9.2. Абонент несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у Заявці.
9.3. Агент та Провайдер звільняються від відповідальності у випадках:
9.3.1. Втрати, крадіжки або в інших випадках вибуття з володіння Абонента Обладнання.
9.3.2. Виникнення перешкод, що ускладнюють прийом телепрограм з певного місця, де розміщено Обладнання.
9.3.3. Проведення ремонтних або профілактичних робіт телеканалом(ами).
9.3.4. Вихід з ладу Обладнання з будь-яких причин.
9.3.5. Змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Сервісу, викликаних природними явищами.
9.4. Провайдер та Агент не несуть відповідальності:
9.4.1. За зміст інформації, що міститься в Сервісі.
9.4.2. За будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій.
9.4.3. Якщо відсутність або низька якість доступу до Сервісу є результатом порушення боку Абонента правил користування Обладнанням.
9.4.4. За якість Сервісу і перерву в його наданні у випадках:
9.4.4.1. перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати;
9.4.4.2. нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;
9.4.4.3. інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.
9.5. У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цього Договору чи в зв’язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.
9.6. Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди – у встановленому законодавством порядку
9.7. Заяви і скарги щодо Сервісу подаються Абонентом через Центри обслуговування Абонентів Агента за місцем розташування кінцевого обладнання Абонента.
9.8. Абонент розуміє і погоджується, що Агент та Провайдер не несуть відповідальності та не дають жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Сервісу, який надається «В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ» (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Сервісу, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Сервісу зі сторони Агента та Провайдера).
9.9. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Сервісу можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до програмної послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом).
Агент та Провайдер не несуть відповідальність за відповідність Сервісу цілком або їх частин (служб) очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Сервісу, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення

ЗАЯВКА
(приймається особисто від Абонента)

 

Абонент (фізична особа)
Номер особового рахунку Абонента
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)
Паспорт, серія та номер
Адреса надання Послуги
Місто
Область
Вулиця/проспект/бульвар/провулок
Будинок
Квартира
Контакти Моб.тел.
Ел.пошта

ПРЕДМЕТ ЗАЯВКИ
Бажаю з “____” __________ 20__ року

1. Отримувати послугу (надалі – “Сервіс”)
Підпис Абонента *Пакет Умови пакету/Додаткова інформація на дату складання Заявки** Абонентна плата за 1 міс, грн. з ПДВ на дату складання Заявки**
Стартовий Програмна послуга – не менше 79 телеканалів
Бібліотека контенту – не менше 48 фільмів, серіалів щомісяця
Оптимальний Програмна послуга – не менше 101 каналу
Кінозали Oll.tv – не менше 4
Бібліотека контенту – доступ необмежений
Преміальний Програмна послуга – 130 телеканалів
Кінозали Oll.tv – не менше 6
Бібліотека контенту – доступ необмежений
2. Також отримувати додаткову послугу
Підпис Абонента Пакет Умови пакету/Додаткова інформація Абонентна плата за 1 міс. щодо одного додаткового пристрою, грн. з ПДВ на дату складання Заявки**
“Додаткові екрани” до пакету “Оптимальний” (підключення одного додаткового екрану) Можливість підключення до 6 додаткових пристроїв включно для перегляду сервісу згідно чинного пакету “Оптимальний”
“Додаткові екрани” до пакету “Преміальний” (підключення одного додаткового екрану) Можливість підключення до 6 додаткових пристроїв включно для перегляду сервісу згідно чинного пакету “Преміальний”
3. Також отримати абонентський пристрій STB MAG255 АСДА.463267.013-10_(board_i3) (STIH2071KB)
Промо Придбання абонентського пристрою STB MAG255 АСДА.463267.013-10_(board_i3) (STIH2071KB) з спеціальними умовами отримання Сервісу***
Звичайний Придбання абонентського пристрою STB MAG255 АСДА.463267.013-10_(board_i3) (STIH2071KB)
“Додаткові екрани” до пакету “Оптимальний” (підключення одного додаткового екрану) Придбання абонентського пристрою STB MAG255 АСДА.463267.013-10_(board_i3) (STIH2071KB) з спеціальними умовами отримання Сервісу***.
Підписання Абонентом договору на придбання підписки на Сервіс та послуги “Додаткові екрани” протягом 2-ох років безперервно.
“Додаткові екрани” до пакету “Преміальний” (підключення одного додаткового екрану) Придбання абонентського пристрою STB MAG255 АСДА.463267.013-10_(board_i3) з спеціальними умовами отримання Сервісу***.
Підписання Абонентом договору на придбання підписки на Сервіс та послуги “Додаткові екрани” протягом 2-ох років безперервно.

2. Під Сервісом мається на увазі послуга Провайдера, що включає (і) доступ до перегляду Контенту та (іі) Програмну послугу. Сервіс надається на умовах визначених Публічним абонентським договором про надання послуг “OLL.TV” (далі – “Договір”).

* Абонент може змінювати пакет Сервісу не частіше ніж один раз на добу. При зміні пакету з більшою абонентною платою на пакет з меншою абонентною платою Абонент зобов’язаний додатково оплатити Агенту послугу щодо зміни пакету за чинними на дату зміни тарифами.
** Провайдер має право змінювати умови пакетів, тарифи та умови отримання Сервісу в порядку, визначеному Публічним абонентським договором про надання послуг “OLL.TV”.
*** Замовляючи пакет “Промо” або додаткової послуги Абонент погоджується з такими спеціальними умовами отримання Сервісу/додаткової послуги за Договором:
1) Абонент замовляє Сервіс/додаткову послугу та зобов’язується його оплачувати за тарифами Провайдера, чинними на дату надання Сервісу/додаткової послуги, протягом не менш ніж 24 (двадцять чотири) місяці після дати підписання цієї Заявки;
2) у разі дострокового припинення/розірвання (до закінчення терміну, зазначеного у п. 1 цих спеціальних умов) Договору з Абонентом (як з ініціативи Абонента, у тому числі у випадках, через незгоду Абонента зі змінами умов пакетів, тарифів, умов отримання Сервісу, тощо, так і з ініціативи Агента/Провайдера у випадках заборгованості Абонента, використання Абонентом Сервісу з комерційною метою, або порушення Абонентом правил користування Сервісом та Контентом, відзиву Абонентом згоди на обробку його персональних даних) Абонент на підставі виставленого Агентом рахунку зобов’язується оплатити послугу “Дострокове розірвання Договору про надання послуг ” OLL.TV”. Вартість послуги «Дострокове розірвання» становить 825,00 грн. з ПДВ.

3. Шляхом підписання цієї Заявки Абонент підтверджує:
˗ правильність даних, вказаних у цій Заявці;
˗ згоду з тарифами та умовами отримання Сервісу, що визначені цією заявкою (зокрема з спеціальними умовами отримання Сервісу) та публічним абонентським договором про надання послуги “OLL.TV”;
˗ що він ознайомився з умовами Публічного абонентського договору про надання послуг “OLL.TV” (текст договору розміщено на сайті https://rinet.rv.ua), безумовно погодився з ними та приєднався до цього договору;
˗ що вартість послуг за цією Заявкою включається до рахунку за телекомунікаційні послуги ____”____”;
˗ що він надав згоду Агенту та Провайдеру на обробку його персональних даних з метою визначеною у Публічному абонентському договорі про надання послуг “OLL.TV”.

4. Ця Заявка та Публічний абонентський договір про надання послуг ” OLL.TV” визначають умови надання Сервісу Абоненту. Будь-які визначення, що застосовуються у цій заявці, мають значення, яке їм надано у публічному абонентському договорі про надання послуг ” OLL.TV”.
З правилами доступу до Контенту, визначеними Провайдером, та доступними за адресою https://rinet.rv.ua, а також з правилами користування Програмною послугою, визначеними Публічним абонентським договором про надання послуг ” OLL.TV”, ознайомлений та зобов’язуюсь виконувати.
Підпис Абонента: __________________________

Дата складання заявки:____/______________/20__